Til andelseierne i Lyderhorn Borettslag

 


Ordinær generalforsamling 2019

Det vises til borettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.  

 

Lyderhorn Borettslag planlegger å avholde ordinær generalforsamling 3. juni 2019.

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest  8. april 2019.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

  • gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

 

Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/ spørsmål knyttet til forslaget

 

Forslag sendes til styret i Lyderhorn Borettslag

Loddefjordveien 26B

5171 Loddefjord

 

Eventuelt til e-post: lyderhorn.brl@getmail.no

 

 

Hilsen

Lyderhorn Borettslag

Styret

  1. februar 2019